EVENEMANG
Kallelse till årsmöte! 20/2 18:30
2023-02-20 18:30
Medlemmar kallas till årsmöte!
Plats Aoseum i Åhus
Tid 20/2 kl 18:30
Vi bjuder på fika.
Anmäl gärna om du kommer!
Maila till: nyaahusparken@gmail.com

Förslag till dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Val av mötets ordförande och val av mötets sekreterare
3 Val av justeringsmän/rösträknare
4 Godkännande av dagordning
5 Fastställande av röstlängd
6 Godkännande att årsmötet utlysts i tid
7 Verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
8 Revisionsberättelse
9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10 Val av kassör & firmatecknare ( 2 år) Firman tecknas var för sig utav kassören och ordföranden.
11 Val av sekreterare 1 år
12 Val av 2 eller 4 styrelseledamöter
13 Val av revisor och revisors suppleant
14 Val av valberedning minst en person
15 Fastställande av medlemsavgift 2024
16 Verksamhetsplan 2023
17 Inkomna motioner/skrivelser
18 Övriga frågor
19 Mötets avslut

VÄLKOMNA!